อินไซท์

IMG_0843-crThai

จานีน ยโสวันต์

มีความแตกต่างในแนวทางที่ว่าศิลปินชาวไทยจากหลายๆภาคของประเทศ
ไทยทำงานเพื่อพุทธศิลป์ หลายๆคนอยากทราบว่าทำไมทรัพย์สินเงินทอง
จำนวนมากมายถึงได้มีการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองในการก่อสร้างวัดหลาย
แห่งแทนที่จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือโรงเรียนซึ่งมีความจำเป็น
มากกว่าในการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน

557267-crjpg

ในปัจจุบันมีผู้กล่าวว่าเหตุผลหลักในการสร้างวัดนั้นไม่แตกต่างจากในอดีต
เท่าใดนัก อันที่จริงก็คือความศรัทธาอันแน่วแน่ในศาสนาพุทธนั่นเอง วัด
ประมาณ 30 แห่งถูกสร้างขึ้นภายในกำแพงเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่และ
เราจะเห็นวัดต่างๆกระจายไปทั่วตัวเมืองทุกๆ 1 – 2 กิโลเมตรจากใจกลาง
เมือง

ในอดีตกาลก็มีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเรื่องการก่อสร้างวัดเป็นประเพณี
สืบต่อกันมา ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนั้นจะอยู่ในสภาพที่
แย่มากจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันชาวพุทธก็ยังคงบริจาคเงินสร้าง
วัดอีกมากมายหลายแห่งโดยมีความเชื่ออย่างมุ่งมั่นว่าการสร้างวัดเป็น
วิธีการที่ดีในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกเหนือไปจากนี้ศิลปินได้รับ
โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะดูแลรักษาศิลปะ นำเสนอตำนานและเรื่องเล่า
เกี่ยวกับศาสนาพุทธเอาไว้ในวัดทุกแห่งในรูปของภาพจิตรกรรมฝาผนังและ
งานประติมากรรม

การสร้างวัดยังเป็นการสร้างโอกาสและรายได้สำหรับศิลปินในท้องถิ่นที่มี
ความขยันและอดทนที่จะสร้างสรรค์งานที่สวยงามและมีความน่าสนใจโดย
ยึดถือตามแนวคิดโดยภาพรวมจากนายจ้างที่มักจะเป็นเจ้าอาวาสนำเงินจาก
การบริจาคมาใช้ก่อสร้าง

IMG_0851-cr

ผลงานศิลปะเช่นนี้ได้รับการสร้างมาโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อดูแลรักษาและ
ยืดระยะเวลาการคงอยู่ของศาสนาพุทธในประเทศไทยให้นานเท่าที่จะทำ
ได้ ชาวพุทธเชื่อในเรื่องของกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด ผู้คนบริจาค
เงินโดยที่มีความหวังถึงชีวิตที่ดีขึ้น กรรมเป็นผลที่มาจากชาติก่อนๆ
บางครั้งเราทราบหรือไม่ทราบว่าทำไมจึงมีสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าสิ่งที่ดีงาม
เกิดขึ้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ศาสนา
พุทธ มีการบันทึกเอาไว้ว่าการมาถึงครั้งแรกของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
ในประเทศไทยเกิดขึ้นที่นั่น เมืองได้ถูกก่อตั้งในช่วงเวลาเดียวกับการก่อตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย (ประมาณ 700 ปีมาแล้ว) หลังจากนั้นเป็นต้นมาศาสนา
พุทธกลายเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและยังคงเป็นส่วน
ที่สำคัญของวิถีชีวิตแบบไทย

เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้สนทนากับทีมศิลปินไทยจากทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย ในตอนนี้พวกเขาทำงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและงานส่วนใหญ่
เป็นการประดับตกแต่ง เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังและงานประติมากรรม
ให้กับวัดเก่าและวัดใหม่ทางภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย ศิลปินที่
มีความกระตือรือร้นกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในเรื่องการตกแต่งงานปูนปั้น งาน
ประติมากรรม และงานจิตรกรรมฝาผนัง สถานที่ทำงานอยู่บนภูเขาซึ่งเป็น
ที่ๆนักวิทยาศาสตร์ไทยให้การรับรองว่ามีโอโซนดีที่สุดในประเทศไทย
ต่อจากนี้เป็นการสัมภาษณ์กับคุณเฉลิมชัย หีบเพชร หนึ่งในหัวหน้าทีมงาน
นี่เป็นโอกาสพูดคุยสอบถามเรื่องงานและวิธีที่ศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความฝันไปพร้อมกับการหาเงินเลี้ยงชีพตนเอง

B04-cr

จานีน:คุณมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องการสร้างวัดเพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการ
ทำบุญ

เฉลิมชัย:ผมคิดว่านี่เป็นส่วนสำคัญของความเชื่อทางศาสนาพุทธและเป็น
พันธะที่พวกเราจำเป็นต้องสนับสนุนศานาพุทธให้ถึง 5,000 ปี ตอนนี้เป็นปี
พุทธศักราช 2556 ซึ่งถือว่าพวกเราผ่านมาเกินครึ่งทางแล้ว

จานีน:มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาพุทธที่ดิฉันอยากพูดถึง
เมื่อเราตายและเกิดใหม่ในอีกชาติหนึ่ง ตามหลักศาสนาพุทธคนเกิดมาเพื่อ
ชดใช้กรรมดีและกรรมชั่วที่เคยได้กระทำมาในชาติก่อนๆ นอกเหนือจากนี้
กรรมดีและกรรมชั่วในอดีตจะกำหนดการดำรงชีวิตโดยภาพรวมในภพชาติ
ปัจจุบัน

นอกเหนือไปจากการทะนุบำรุงศาสนาพุทธ ดูเหมือนว่าการบรรเทาทุกข์
และการได้รับความสุขและความร่ำรวยเป็นเหตุผลรองลงมาว่าทำไมคนไทย
ใช้จ่ายเงินมากมายในการสร้างวัดใหม่และปรับปรุงวัดเก่าที่มีอยู่แล้ว หลาย
คนเชื่อว่าประเพณีนี้นำมาซึ่งปัญหาสำหรับสังคมไทยและพวกเขาไม่เห็น
ด้วยเลยกับประเพณีนี้

ตามที่ดิฉันได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ ในจังหวัดเชียงใหม่มีวัดมากมายและดิฉัน
แน่ใจว่ามีประเพณีแบบเดียวกันอีกในหลายๆจังหวัด โดยส่วนตัวแล้วดิฉัน
ไม่ได้มีปัญหากับการก่อสร้างวัดแต่เงินบริจาคของวัดบางแห่งไม่สามารถ
ตรวจสอบได้และเรื่องนี้เป็นการปฎิบัติที่แย่มากจริงๆ ถ้ามีการทุจริตในวัด
แห่งหนึ่งในช่วงการก่อสร้างและเงินบริจาคสูญหายหรือถูกขโมยไป ผู้
บริจาคหลายคนกลัวว่าวัดจะสร้างไม่เสร็จสมดังที่ตั้งใจเอาไว้

ทีมของคุณทำงานในหลายๆจังหวัดทางตอนใต้และภาคกลางของประเทศ
ไทย ดิฉันอยากทราบเรื่องของงานปูนปั้นและภาพเขียนและอยากถามว่า
ศิลปินมีอิสระในการแสดงจินตนาการอย่างเต็มที่หรือไม่

A002-cr

เฉลิมชัย: ทางตอนใต้ของประเทศไทยศิลปินแทบทั้งหมดจบมาจาก
วิทยาลัยศิลปะและมหาวิทยาลัย คุณโกมล ดำเนินผล หัวหน้าโครงการจบ
จากโรงเรียนศิลปะแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันศิลปะเหล่านี้
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนทำการศึกษาและรู้สึกซาบซึ้งกับศาสนาพุทธรวมไปถึง
ตำนานจากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ พวกเขายังได้เรียนรู้เรื่องของ
พระพุทธเจ้าตอนก่อนที่ท่านรู้แจ้งถึงสัจธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
จังหวัดที่พระพุทธศาสนาเข้ามาถึงเป็นครั้งแรกและเป็นบ้านเกิดของ
ศรีปราชญ์ที่เป็นนักกวีที่มีชื่อเสียง จังหวัดนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะส่ง
ศิลปินที่มึความสามารถเรื่องการปั้นและการวาดไปทำงานที่ไหนก็ได้ใน
ประเทศไทย ศิลปินที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนศิลปะทุกคนคือ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

จานีน:มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานของศิลปินในแต่ละท้องที่
ศิลปินทุกคนสามารถเขียนภาพฝาผนังและทำงานประติมากรรมได้ดี จากที่
เห็นหลายๆวัดทางภาคเหนือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังจะแสดงวิถีชีวิตและธรรม
เนียมประเพณีของชาวไทยในอดีตไปพร้อมกับใส่รูปตลกขบขันลงในภาพ
ฝาผนังด้วยความจงใจ ตรงฝาผนังวัดบวกครกหลวงเราจะเห็นภาพวาด
ชาวต่างชาติยืนอยู่ข้างทะเลสาบ ในวัดภูมินทร์จังหวัดน่านจะมีภาพวาด
ผู้หญิงชาวเหนือในชุดพื้นเมืองยืนสูบบุหรี่มวนใหญ่และคุยกับผู้ชาย ในวัด
พระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ตรงขอบภาพฝาผนังจะมีภาพการโอบกอดแสดง
ความรักระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งและชายสองคนอีกคู่หนึ่ง ในวัดทุ่งเสลี่ยม
ผู้คนสามารถไปอ่านเรื่องประวัติศาสตร์โลกและดูภาพหุ่นยนต์ 4 ตัวจาก
หนังฮอลลีวูดในภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ว่าศิลปินยุค
ปัจจุบันที่เขียนภาพฝาผนังมีอิสระมากกว่าเดิมที่จะใส่แนวคิดทันสมัยลงใน
ผลงาน

A001-cr

เฉลิมชัย:ในภาคใต้ของประเทศไทยศิลปินมีแนวคิดที่ต่างออกไป พวกเรา
เน้นแนวคิดแบบดั้งเดิมและอนุรักษ์นิยมในเรื่องจะวาดอะไรลงในภาพเขียน
ฝาผนัง ทุกสิ่งทุกอย่างคือการตกลงระหว่างเจ้าอาวาสที่เป็นผู้ออกแบบ
โครงการโดยรวมและศิลปินเป็นผู้ทำให้เป็นไปได้จริงตามความประสงค์
ที่จริงแล้วศิลปินสามารถนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์
แต่ทุกสิ่งจะต้องมีพื้นฐานอยู่ตรงเรื่องราวพุทธประวัติ ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
หลายอย่างจึงไม่สามารถกระทำได้เพราะเราอยากจะรักษาคุณค่าของศิลปะ
แบบดั้งเดิมและเราหวังว่าจะสงวนรักษาศาสนาพุทธให้บรรลุถึงเป้าหมาย
5,000 ปี

จานีน: วัดบางแห่งในประเทศไทยใช้เทคนิคที่ต่างออกไปนอกเหนือจาก
การใช้ปูนปั้นที่เป็นเทคนิคแบบดั้งเดิมในการตกแต่งวัด วัดบางแห่งสร้าง
โดยใช้อิฐเปลือยและทาสีวัดด้วยสีอ่อนๆ ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับสถาปัตยกรรม
ยุโรป ดิฉันคิดว่าวัดที่สร้างด้วยวิธีใหม่ๆก็สวยทัดเทียมกับวัดที่ใช้วิธีดั้งเดิม
คุณคิดว่าการออกแบบวัดในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบใหม่หรือไม่
ทีมงานของคุณเคยสร้างวัดในรูปแบบสไตล์อื่นๆบ้างหรือเปล่า

IMG_1342-cr

เฉลิมชัย: ทีมงานและผมไม่เคยทำงานในลักษณะแบบนี้ แต่ที่วัดร่องขุ่นใน
จังหวัดเชียงรายเป็นโครงการของอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ นักวาดรูป
ที่มีชื่อเสียง เขาใช้สไตล์การก่อสร้างวัดที่แตกต่างกัน ดังที่ผมบอกไว้แล้ว
วัดทางภาคใต้ส่วนมากจะก่อสร้างในลักษณะดั้งเดิมและแนวคิดที่เป็นที่
คุ้นเคย ส่วนในเรื่องของรูปแบบการก่อสร้าง ผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของนายจ้างหรือว่าเจ้าของโครงการ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ
สมัยใหม่ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน – คือการดูแลรักษาพระพุทธศาสนา

NK1-cr

จานีน:ทีมงานของคุณใช้เวลานานไหมในการก่อสร้างวัดแต่ละแห่ง อะไร
เป็นความสุขที่คุณได้จากการทำงาน

เฉลิมชัย: การทำงานเป็นทีมคือความสุขอันสูงสุดของผมเพราะงานของผม
เสร็จทันเวลาและสำเร็จครบถ้วนทุกเป้าหมาย พวกเราแยกทีมออกไป
ทำงานหลายจังหวัดแต่ทุกคนมีเป้าหมายและความเชื่อเดียวกัน

จานีน: ในโอกาสหน้าดิฉันหวังว่าจะเห็นผลงานมากกว่านี้จากศิลปินทางใต้
ของประเทศไทย ดิฉันขอขอบคุณสำหรับคำตอบซึ่งเป็นเช่นเดียวกับชาว
พุทธทุกคนที่เข้าใจถึงความสำคัญของการก่อสร้างวัด พันธะนี้มีความสำคัญ
มากกับศาสนาพุทธในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับ
ชาวบ้านและศิลปินที่ยากจน ผลก็คือมีการพัฒนาที่ดินสร้างถนนและ
สาธารณูปโภคเข้าไปในวัด โดยรวมแล้วคุณภาพชีวิตของชาวบ้านจะ
ดีกว่าเดิม ช่างฝีมือและศิลปินในห้องถิ่นจะได้รับการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมและได้รับการจ้างให้ช่วยทำงานให้เสร็จเร็วกว่าเดิม ที่สำคัญมาก
ไปกว่านี้คือเงินที่เหลือบางส่วนของแต่ละวัดจะนำไปสนับสนุนโรงเรียน
โรงพยาบาล งานศพ นี่เป็นข้อเท็จจริงที่หลายคนมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิง
และวิธีการนี้ดีกว่าการเอาเงินให้พระที่ไม่ดีหรือใครก็ตามที่หาผลประโยชน์
จากเงินบริจาคแล้วนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม การทำผิดในลักษณะนี้ทำให้
หลายคนคิดว่าการสร้างวัดเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเงินทองและไม่มีประโยชน์
เมื่อวิถีทางของผู้มีความเชื่อนั้นต่างกันและหัวใจของคนไทยเชื่อมั่นในเจ้า
อาวาส หลายครั้งจึงเป็นเหตุให้คนในชุดคลุมสีเหลืองนั้นผลประโยชน์จาก
เงินทองและทำให้วิถีการใช้ชีวิตแบบไทยเกิดความด่างพร้อยไป

เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้พวกเราควรตรวจสอบเงินบริจาคและพยายามมอบ
เงินให้กับคนดีมีศีลธรรมที่อยากสร้างวัดเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง

กรุณาลงความเห็น เกี่ยวกับบทความนี้

ส่ง
อีเมล์
หน้านี้

Scene4 Magazine: Janine Yasovant
จานีน ยโสวันต์ เป็นนักเขียน
เธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ประเทศไทย

สำหรับบทความและบทวิจารณ์อื่นๆ ของ จานีน ยโสวันต์
กรุณาตรวจดู แฟ้มเก็บข้อมูล

©2013 Janine Yasovant
©2013 Publication Scene4 Magazine

 

submit to reddit  

August 2013

Scene4 Magazine - Arts and Media

®

August 2013

Cover | This Issue | inFocus | inView | reView | inSight | inPrint | Perspectives | Blogs | Comments | Contact Us | Your Support Masthead | Contacts&Links | Submissions | Advertising | Special Issues | Subscribe | Books | Privacy | Terms | Archives

Search This Issue

 Share This Page

feed-icon16x16-o RSS Feed

 

Scene4 (ISSN 1932-3603), published monthly by Scene4 Magazine - International Magazine of Arts and Media. Copyright © 2000-2013 AVIAR-DKA LTD - AVIAR MEDIA LLC. All rights reserved.
Now in our 14th year of publication with Worldwide Readership in Over 116 Countries and comprehensive archives of over 7500 pages 

submit to reddit  

 

sciam-subs-221tf71
Character Flaws by Les Marcott at www.aviarpress.com
SteinytoOperadom-728
Gertrude Stein-In Words and Pictures - Renate Stendhal
Scene4 Magazine - Thai Airways | www.scene4.com
banner2_728x90_frog